Korisne informacije

Naputak za vanjske izvođače građevinsko-klesarskih radova

Naputak za vanjske izvođače građevinsko-klesarskih radova

PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 1. Zahtjev za izvođenje radova mogu podnijeti Izvođači radova koji imaju obrt ili tvrtku registriranu za izvođenje građevinskih radova, obrtničkih radova vezanih uz vrstu poslova koji se izvode na grobljima. Gradska groblja izvršiti će provjeru registracije nakon predočenja. Izvođači radova dužni su prijaviti sve promjene u registraciji tvrtke ili obrta i eventualno zatvaranje.
 2. Izvođač je dužan za svaki rad na uređenju i/ili izgradnji grobova/grobnica/kazeta Gradskim grobljima prethodno podnijeti zahtjev te zatražiti odobrenje za izvođenje radova.
 3. Zahtjev za izvođenje radova mora sadržavati sve podatke o grobnom mjestu i korisniku ili sukorisnicima, kompletni predviđeni radovi moraju biti opisani, potrebno je specificirati vrste materijala odnosno kamena od kojeg se izvode radovi, potrebno je priložiti nacrte u dva (2) primjerka koji moraju biti napravljeni prema uzancama struke – za svaki predmet potrebno je napraviti točan nacrt sa ucrtanim i označenim svim elementima, detaljima i dimenzijama i ovjerenih od strane izvođača radova. Ukoliko zahtjev ne bude sadržavao navedene sadržaje Gradska groblja zahtijevati će pojašnjenje ili odbiti zahtjev.
 4. Za sve eventualne preinake u odnosu na odobreni zahtjev prilikom uređenja izvođač se obvezuje da će prethodno zatražiti suglasnost Uprave groblja. Ukoliko se izvođač neće pridržavati odobrenih gabarita morati će ukloniti postavljeni uređaj i svesti ga u odobrene dimenzije. Ako izvođač ne postupi po nalogu  Uprave groblja korisniku će se zabraniti ukop u grobno mjesto dok se ne uklone nedostaci, a izvođaču zabraniti radovi na Gradskim grobljima.
 5. Zahtjev za izvođenje radova mora biti supotpisan od strane korisnika grobnog mjesta, a podnositelje zahtjeva -  ovlašteni izvođač radova jamči da je korisnik grobnog mjesta upoznat sa sadržajem i da je vlastoručno potpisao zahtjev za izvođenje radova.
 6. Gradska groblja po primitku zahtjeva utvrditi će da li je podnositelj zahtjeva korisnik grobnog mjesta i uredno podmiruje sve obveze.
 7. Za izvođenje radova na groblju koje je pod zaštitom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode potrebno je od istog ishoditi rješenje za izvođenje navedenih radova (priložiti zahtjev,nacrt,fotografiju grobnog mjesta).

ZAMOLBA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA UREĐENJE GROBNOG MJESTA

 1. Početak radova potrebno je prijaviti Upravi groblja.
 2. Za izvođenje radova na groblju koje je pod zaštitom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode prije izrade nadgrobnog uređaja predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode treba odobriti vrstu-boju kamena i ovjeriti uzorak kamena. Također izvođač radova dužan je isti obavijestiti o početku radova radi provođenja konzervatorskog nadzora i kontrole izvedenih radova.
 3. Nadzor nad izvođenjem radova za koje je Izvođaču izdana suglasnost obavlja ovlaštena osoba Gradskih groblja koja će Izvođača upozoriti na uočene nedostatke i odrediti mu primjereni rok za njihovo uklanjanje. Ne ukloni li Izvođač nedostatke u primjerenom roku Gradska groblja imaju pravo zabraniti mu rad na grobljima.
 4. Nadzor od strane Gradskih groblja ne obuhvaća nadzor kvalitete izvedenih radova, već samo kontrolu da li se radovi izvode na način da se ne onečišćuje okoliš ili oštećuju susjedni grobovi/grobnice/kazete te da li je izvođenje radova u skladu s odobrenim dimenzijama odnosno pridržava ovih Uputa.
 5. Nakon završetka radova izvođač je dužan izvijestiti Upravu groblja da je rad završen i predočiti svoj primjerak kako bi predstavnik Uprave groblja na dozvoli zabilježio da su radovi izvršeni sukladno zahtjevu i odobrenim nacrtima, a grobno mjesto i okolni grobovi ostavljeni uredni i bez oštećenja. 

KVALITETA I SIGURNOST RADOVA
 1. Izvođač radova mora se obvezati da odobrene radove izvodi prema uvjetima propisanim Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima, Odlukom o grobljima, Pravilima o ponašanju na grobljima i ovim Uputama.
 2. Gradska groblja ne odgovaraju za kvalitetu izvedenih radova.
 3. Izvođač je odgovoran za sigurnost svih radova na radilištu. Odgovornost za ozljede, smrt, gubitak ili oštećenje opreme, materijala i ostalog ide na teret Izvođača.
 4. Izvođač snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati trećim osobama uslijed izvođenja radova, a nisu poduzete mjere i radnje za sprečavanje štete.
 5. Izvođač je dužan pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu za sve sudionike tijekom obavljanja radova.
 6. Ako bi oštećene osobe po bilo kojoj osnovi zahtijevale i ostvarile naknadu štete od Gradskih groblja, Gradska groblja će prema Izvođaču imati pravo regresa za ukupni iznos štete naknade isplaćene tim osobama, uključujući sudske troškove, zatezne kamate i druge troškove u vezi s isplaćenom naknadom štete.
 7. Izvođač radova je dužan radove izvesti prema pravilima struke, osigurati otvor za ukop min.dim. 85x210 cm, spomenik postaviti na moždanike i ispisati imena pokopanih, staze izvesti protuklizno obrađene i u nivou sa okolnim stazama.
 8. Na uređenom grobnom mjestu  moguće je izvesti prostor za urne ispod podnožja spomenika na način da se osigura mogućnost klasičnog ukopa min dim. 85x210 cm.
 9. Izvođač radova se obvezuje sav preostali materijal, višak zemlje od iskopa, otpadni materijal (šutu i elemente starog uređaja) odvesti odmah izvan Gradskih groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti ispostavljen posebni troškovnik zbrinjavanja otpada.
 
OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE
Izvođač je dužan na temelju suglasnosti prije početka izvođenja radova zaključiti i uplatiti Gradskim grobljima troškove izvođenja radova kao što su: iskolčenje groba, nadzor nad izvođenjem radova na groblju, popravak oštećenja putova na grobljima, potrošnja vode, manipulativni troškovi kod izdavanja pismenih suglasnosti te ostalih troškova, a sve prema važećem cjeniku Gradskih groblja za izvođenje klesarskih, zidarskih, teracerskih i vrtlarskih radova.

OPĆI UVJETI  
 1. Prilikom ulaska u groblje Izvođač je dužan na zahtjev ovlaštene osobe Gradskih groblja dati na uvid odobrenje za izvođenje radova, a po izlasku iz groblja dužan je omogućiti pregled vozila.
 2. Izvođač je dužan:
 • na radilištu držati odobrenje za radove i dokaz da je podmirio troškove za te radove, kao i osobne iskaznice svojih radnika,
 • radove izvoditi tako da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir i dostojanstvo na groblju,
 • radove izvoditi isključivo u radne dane i u vrijeme koje odrede Gradska groblja.
 1. Ulaz u groblje dozvoljen je kamionima do 7 t brutto nosivosti. U slučaju da težina kamiona prelazi navedenu vrijednost ovlaštena osoba Gradskih groblja zabranit će Izvođaču ulazak, odnosno naložit će mu napuštanje groblja. Maksimalna brzina vožnje po groblju iznosi 15 km/h (petnaest kilometara na sat).
 2. Ulaz motornim vozilima  u groblje dozvoljen je od 7,00 do 15,00 sati, a zadržavanje na groblju radi obavljanja radova dozvoljeno je do 17,00 sati.
 3.  Kod izvođenja radova Izvođač se mora pridržavati ovih odredaba:
 • susjedne grobove/grobnice/kazete ne smije onečistiti ili na koji drugi način oštetiti,
 • zemlju, stare nadgrobne uređaje, betonske temelje, otpatke i korov mora odmah utovariti odvesti odmah izvan Gradskih groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti ispostavljen posebni troškovnik zbrinjavanja otpada.
 • radilište je dužan dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko to ne učini Gradska groblja će isto izvršiti na njegov trošak.
 1. Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju Izvođač može koristiti samo putove i staze koje odrede Gradska groblja.  Materijal (kamen, šljunak, cement i sl.) Izvođač se obavezuje držati na groblju samo kroz kraće vrijeme neophodno za izvršenje radova i to tako da ne ometa promet. U slučaju prekida, kao i po završetku radova, dužan je bez odlaganja radilište dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko Izvođač duže vrijeme ostavi materijal na groblju, Gradska groblja će ga ukloniti o trošku Izvođača.
 2. Izljevna mjesta na vodovodu poslije upotrebe Izvođač mora zatvoriti, a alat ne smije prati na izljevnim mjestima vodovoda.
TRAJANJE SUGLASNOSTI
Ova suglasnost vrijedi 3 mjeseci od dana izdavanja i u tom roku radovi se moraju završiti.