Najčešća pitanja

 • Što su pravo korištenja i pravo ukopa?

  Vlasnik groblja odnosno zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta jest jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (npr. Grad Zagreb).

  Grobljem upravlja Uprava groblja koja, među ostalim, dodjeljuje pravo korištenja grobnog mjesta.

  Pravo korištenja je posebno imovinsko pravo koje obuhvaća pravo raspolaganja grobnim mjestom, pravo ukopa u grobno mjesto i pravo uređenja grobnog mjesta.

  Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji.

  Članom obitelji korisnika (ili nositelja prava ukopa s obitelji) koji imaju osobno pravo ukopa bez njihovog posebnog ovlaštenja (ukoliko im ukop pisanom izjavom korisnika nije izričito zabranjen) smatraju se bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te roditelji korisnika (odnosno nositelja prava ukopa s obitelji).

  Korisnik pisanom izjavom može dati osobno pravo ukopa ili pravo ukopa s obitelji bilo kojoj osobi.

  Ako pravo korištenja ima više korisnika, za stjecanje prava ukopa potrebna je suglasnost svih korisnika.

  Za razliku od prava korištenja, pravo ukopa ne nasljeđuje se i ne može se prenositi.
 • Što trebamo znati vezano za prijenos prava korištenja groba sa pokojne osobe na njene nasljednike?

  Pravo korištenja grobnog mjesta nasljeđuje se ostavinskim postupkom iza pokojne osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta, a upis u grobni očevidnik (evidenciju) Uprave groblja vrši se temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju u kojem je navedeno tko nasljeđuje pravo korištenja grobnog mjesta.

  Za potrebe unošenja grobnog mjesta u ostavinsku masu Uprava groblja izdaje Potvrdu o korisniku. Troškovi izdavanja potvrde trenutno iznose 6,08 €, a definirani su cjenikom Podružnice.

  Upis u grobni očevidnik vršimo temeljem originala ili ovjerene kopije rješenja o nasljeđivanju. Ukoliko nasljednik nema dovoljan broj primjeraka rješenja o nasljeđivanju može, uz predočenje navedenih isprava na uvid, Upravi groblja ostaviti običnu kopiju rješenja o nasljeđivanju. Troškovi evidentiranja temeljem rješenja o nasljeđivanju trenutno iznose 13,49 €, a definiranu su cjenikom Podružnice.

  Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto (naknadno pronađena imovina).

  Ostavinski postupak se pokreće pred nadležnim sudom (najčešće Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84).

  Za pokretanje ostavinskog postupka potrebno je imati dokaz o smrti korisnika (npr. staro rješenje o nasljeđivanju, smrtovnica, smrtni list i sl.) i Potvrdu o korisniku koju izdaje Uprava groblja.

  Sud odlučuje da li će vođenje ostavinskog postupka povjeriti u rad javnom bilježniku kao povjereniku suda.
 • Što trebamo znati vezano za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta?

  Pravo korištenja grobnog mjesta korisnik može za života ustupiti drugoj osobi ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.

  Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti članu obitelji ili osobi koja je već upisana kao sukorisnik istog grobnog mjesta ili osobi koja nema i nije imala pravo korištenja grobnog mjesta na istom groblju, ili ga ima, ali je grobno mjesto popunjeno.

  Ustupanje prava korištenja je besplatno.

  Vlasništvo nadgrobnog uređaja (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda i slično) koji se nalazi na grobnom mjestu koje se ustupa može se prodati ili darovati. Prodaja ili darovanje nadgrobnog uređaja ugovaraju se posebnim člankom ugovora o ustupanju (ukoliko na grobnom mjestu postoji nadgrobni uređaj stjecatelj prava korištenja je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina).

  Ukoliko se pravo korištenja stječe po pravilima koja vrijede za članove obitelji potrebno je o tome dostaviti dokaz Upravi groblja (npr. rodni list).

  Ovjeru potpisa na ugovoru o ustupanju vrše javni bilježnici. Javni bilježnici su također obvezni o ustupanju prava korištenja obavijestiti Poreznu upravu.

  Troškovi evidentiranja temeljem ugovora o ustupanju prava korištenja trenutno iznose 18,89 €, a definiranu su cjenikom Podružnice.
 • Kako možemo ugovoriti iskop i prijenos ranije ukopanih osoba radi ukopa u drugo grobno mjesto?

  Iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka odnosno urne u drugo grobno mjesto Uprava groblja može ugovoriti prije svega na zahtjev članova uže obitelji pokojnika (supružnik i djeca), a zahtjev mogu podnijeti i drugi srodnici ili druga ovlaštena osoba (npr. korisnik grobnog mjesta), ako imaju potrebne suglasnosti odnosno ovlaštenja.

  Ukoliko se posmrtni ostaci nalaze u grobu, iskopavanje i prijenos mogu se ugovoriti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob – ograničenje se ne odnosi na urne ili pokojnike koji su ukopani u kovinskom lijesu u grobnici.

  Iskop posmrtnih ostataka možemo ugovoriti na zahtjev bilo kojeg korisnika grobnog mjesta.

  Ukop posmrtnih ostataka možemo ugovoriti uz suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

  Prije ugovaranja iskopa i prijenosa posmrtnih ostataka potrebno je riješiti pitanje prava korištenja grobnog mjesta u kojem se pokojnici nalaze i grobnog mjesta u koje se pokojnici prenose.
   
   
  Za prijenos posmrtnih ostataka potrebno je dostaviti:
   
  • zahtjev,
  • dokaze srodstva s pokojnikom (npr. rješenja o nasljeđivanju, izvodi iz matičnih knjiga itd.),
  • po potrebi ovjerene izjave o suglasnosti za iskop i prijenos od ovlaštenih osoba,
  • ukoliko se posmrtni ostaci prenose izvan područja Grada Zagreba potrebno je dostaviti Potvrdu od nadležnog tijela koje upravlja grobljem (uprava groblja, lokalna uprava, crkva, koncesionar itd.) da postoji osigurano mjesto za ukop za pokojnika,
  • ako podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti ovjerenu punomoć,
  • ukoliko se posmrtni ostaci pokojnika koji je ukopan u lijesu prenose preko granice potrebno je dostaviti Sprovodnicu od Sanitarne inspekcije (pri Ministarstvu zdravlja, Zagreb, Ksaver 215), te
  • po potrebi druge dokaze ovisno o konkretnom zahtjevu.
 • Što znači da je grobno mjesto napušteno i kako možemo ponovo steći pravo korištenja tog istog grobnog mjesta?

  Grobno mjesto se smatra napuštenim ukoliko godišnja grobna naknada nije plaćana preko 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobni očevidnik (evidenciju).

  Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

  Ukoliko Uprava groblja ranije napušteno grobno mjesto nije ponovo dodijelila na korištenje, osobe čija su prava prestala mogu postaviti zahtjev za dodjelu prava korištenja.

  Napušteno grobno mjesto, bez ponovnog uređenja i premještanja posmrtnih ostataka, možemo dodijeliti na korištenje prijašnjem korisniku ili članu obitelji umrloga korisnika koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba i nema drugo grobno mjesto na području Grada Zagreba.

  Za ponovnu dodjelu prava korištenja potrebno je dostaviti:
  • zahtjev,
  • kopiju osobne iskaznice,
  • po potrebi druge dokaze o identitetu prijašnjeg korisnika (uvjerenje o promjenama prebivališta od MUP-a, uvjerenje iz katastra o promjeni naziva ulice itd.),
  • po potrebi druge dokaze o srodstvu s prijašnjim korisnikom (npr. rješenja o nasljeđivanju, izvodi iz matičnih knjiga itd.), te po potrebi druge dokaze ovisno o konkretnom zahtjevu.

  Stjecanjem prava korištenja grobnog mjesta ne stječe se i pravo raspolaganja posmrtnim ostacima osoba koje su ranije u grobno mjesto ukopane. Iskop posmrtnih ostataka pokojnika radi prijenosa i ukopa u drugo grobno mjesto reguliran je posebnim pravilima (posmrtni ostaci nisu imovina, te nisu u pravnom prometu kao pravo korištenja grobnog mjesta i vlasništvo nadgrobnog uređaja).
   
  Iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka odnosno urne u drugo grobno mjesto Uprava groblja može ugovoriti prije svega na zahtjev članova uže obitelji pokojnika (supružnik i djeca), a zahtjev mogu podnijeti i drugi srodnici ili druga ovlaštena osoba (npr. korisnik grobnog mjesta), ako imaju potrebne suglasnosti odnosno ovlaštenja.

  Ukoliko se posmrtni ostaci nalaze u grobu, iskopavanje i prijenos mogu se ugovoriti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob – ograničenje se ne odnosi na urne ili pokojnike koji su ukopani u kovinskom lijesu u grobnici.

  Iskop posmrtnih ostataka možemo ugovoriti na zahtjev bilo kojeg korisnika grobnog mjesta.

  Ukop posmrtnih ostataka možemo ugovoriti uz suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

  Prije ugovaranja iskopa i prijenosa posmrtnih ostataka potrebno je riješiti pitanje prava korištenja grobnog mjesta u kojem se pokojnici nalaze i grobnog mjesta u koje se pokojnici prenose.

  Za prijenos posmrtnih ostataka potrebno je dostaviti:
  • zahtjev,     
  • dokaze srodstva s pokojnikom (npr. rješenja o nasljeđivanju, izvodi iz matičnih knjiga itd.),
  • po potrebi ovjerene izjave o suglasnosti za iskop i prijenos od ovlaštenih osoba,
  • ukoliko se posmrtni ostaci prenose izvan područja Grada Zagreba potrebno je dostaviti Potvrdu od nadležnog tijela koje upravlja grobljem (, uprava groblja, lokalna uprava, crkva, koncesionar itd.) da postoji osigurano mjesto za ukop za pokojnika,
  • ako podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti ovjerenu punomoć,
  • ukoliko se posmrtni ostaci pokojnika koji je ukopan u lijesu prenose preko granice potrebno je dostaviti Sprovodnicu od Sanitarne inspekcije (pri Ministarstvu zdravlja, Zagreb, Ksaver 215), te
  • po potrebi druge dokaze ovisno o konkretnom zahtjevu.
 • Tko uklanja vijence i cvijeće nakon ukopa i nakon koliko dana?

  Vijence i cvijeće uklanja Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Gradska groblja,  10-14 dana nakon ukopa u ljetnom periodu (01.04.-31.10.) i 20-24 dana u zimskom periodu (01.11.-31.03.).

  Na poseban zahtjev stranke vijenci se mogu ukloniti i ranije.
 • Uklanjanje postojećeg i sadnja novog zelenila i uređenje zelenila u blizini groba

  Uklanjanje postojećeg i sadnju novog zelenila Podružnica obavlja prema godišnjem Planu radova na grobljima, a isto tako Podružnica reagira interventno prema pritužbama stranaka.
 • Individualno uređenje groba

  Individualno uređenje grobova obavlja Služba hortikulture na zahtjev stranke, odnosi se na strojno ili ručno pranje grobova, grobnica i kazeta.
 • Mogućnost postave klupica

  Odluku o mogućnosti postavljanja klupica u blizini grobova na zahtjev stranke Podružnica donosi nakon izvršenog očevida na lokaciji.
 • Mogućnost postave kontejnera za otpad

  Odluku o mogućnosti postavljanja dodatnih kontejnera za otpad ili uklanjanja postojećih na lokacijama Podružnica donosi nakon izvršenog očevida.
 • Tko je dužan zacementirati pokrovnu ploču nakon ukopa?

  Cementiranje pokrovne ploče može se naručiti kod ugovaranja pogreba zajedno sa ostalim uslugama ili pojedinačno na zahtjev.
 • Što poduzeti nakon što je prilikom posjete grobu uočeno oštećenje?

  U pisanom obliku prijaviti tehničkoj službi Podružnice Gradska groblja.
 • Je li potrebna suglasnost za gravuru slova?

  Za gravuru slova potrebna je dozvola koja se izdaje u tehničkoj službi Podružnice Gradska groblja.
 • Što je potrebno učiniti kako bi se dobila dozvola za uređenje grobnog uređaja ili kazete za urne?

  Sve detalje u vezi uređenja groba ili kazete korisnik  dogovara sa ovlaštenim izvođačem po vlastitom odabiru. U tehničkoj službi Podružnice Gradska groblja potrebno je predati pisani zahtjev sa podacima o grobnom mjestu, korisniku, izvođaču i sa detaljima uređenja. Zahtjev obavezno potpisuju korisnik groba i izvođač, te uz isti prilažu nacrt sa označenim dimenzijama.
 • Što je grobnica, raka?

  GROBNICA podrazumijeva betonski donji stroj s priključkom na kanalizacijsku mrežu, a RAKA je betonski donji stroj bez priključka na kanalizacijsku mrežu.
 • Što je godišnja grobna naknada, namira za održavanje grobnog mjesta?

  Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje Uprava groblja. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje  podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.