Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

PRAVILA PONAŠANJA NA GROBLJU

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12) i članka 26. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba broj: 16/98, 5/01, 23/03, 2/08 i 3/12), Zagrebački holding d.o.o., podružnica Gradska groblja, Zagreb, Aleja Hermanna Bollea 27, zastupan po voditeljici podružnice Ljerki Ćosić, prof., donio je 17.03.2017. godine
 
 
O D L U K U
O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJU

 
Članak 1.
Ovom Odlukom Zagrebački holding d.o.o.,  podružnica Gradska groblja Zagreb, kao Upravitelj svih groblja na području grada Zagreba, određuje pravila ponašanja na grobljima radi nesmetanog i kontinuiranog obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebničke djelatnosti.
 
Članak 2.
Gradska groblja Zagreb otvorena su građanima za posjet:
-od 01.04. do 31.10. -----------------------------------------------------------------od 06,00 do 20,00 sati,
-od 03.11. do 31.03.------------------------------------------------------------------od 07.30 do 18,00 sati,
-u dane 01. i 02.11.-------------------------------------------------------------------od 06,00 do 24,00 sata.
 
Članak 3.
Posjetitelji Gradskih groblja Zagreb, dužni su se ponašati na groblju kako to odgovara mjestu i dužnom poštovanju prema umrlima.
Članak 4.
Djeca mlađa od 10 godina starosti mogu posjećivati Gradska groblja Zagreb, isključivo u pratnji odraslih članova obitelji.
 
Članak 5.
Na Gradskim grobljima Zagreb mogu se održavati samo skupovi koji su vezani s pogrebom, a vjerski obredi mogu vršiti u skladu s pravilima vjerskih zajednica.
 
Članak 6.
Radi očuvanja reda i  mira na groblju, te pijeteta prema mrtvima, z a b r a n j u j e  se:
 
-onečišćenje, oštećivanje i uništavanje grobova i nadgrobnih uređaja, nadgrobnih znakova, putova, staza i drugih objekata;
-ulaziti i boraviti na groblju izvan propisanog vremena za posjet;
-ulaziti na groblje s automobilima (osim posjetitelja i izvođača radova sa valjanom dozvolom);  
  motorima, biciklima i drugim napravama na kotače;
-dovoditi pse i druge životinje;
-vršiti radove bez prethodnog odobrenja Uprave groblja;
-snimanje i fotografiranje bez odobrenja Uprave groblja;
-vikanje,  pjevanje ili sviranje, koje nije dio pogrebnog obreda ili na bilo koji način narušavanje mira
 na groblju,
-trgati i odnositi cvijeće  sa grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju;
-obavljati bilo kakvu trgovinu ;
-gaziti po grobovima i nasadima;
-loviti, neovlašteno kositi travu;
-postavljati nedolične slike ili natpise;
-neovlašteno ulaziti u prostor mrtvačnice izvan vremena određenog za ispraćaje;
-te svako drugo postupanje  neprimjereno postupanju na groblju.
 
Članak 7.
Za sve radove na groblju potrebna je suglasnost Uprave groblja. Radovi se mogu obavljati samo u radne dane i u vrijeme koje odredi Uprava groblja.
Radovi se moraju obavljati na način da se očuva potpuni red i mir na groblju.
Izvođačima radova koji postupaju suprotno st. 1. I 2. ove Odluke Uprava groblja će bezuvjetno zabraniti daljnji rad na Gradskim grobljima, kojima upravlja.
Zabrana može biti trajna ili na određeno vrijeme.
 
Članak 8.
Svaka povreda odredbi ove Odluke podliježe primjeni kaznenih odredbi Odluke o grobljima.
 
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Pravila o ponašanju na groblju od 12. ožujka 1998. godine.
 
Članak 10.
Odluka o pravilima ponašanja na groblju objaviti će se na oglasnoj ploči  i web stranici podružnice Gradska groblja.
 
Zagreb; 17.03.2017. godine
 
                                                                                                                                          Voditeljica podružnice
                                                                                                                                               Ljerka Ćosić, prof.