Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

JAVNI POZIV br: 01 - 2017. za prikupljanje pisanih ponuda za zakup prostora

 
Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15) i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/12.), Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Gradska groblja, objavljuje

JAVNI POZIV
(cjeloviti tekst)

br: 01 - 2017. za prikupljanje pisanih ponuda za zakup prostora

 
 1.  POKRETNA NAPRAVA BR. 8 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Pokretna naprava se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3524/1, k.o. Gračani kod autobusne stanice na Mirogoju, površine 8 m2, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, te je namijenjena za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 920,00 kn/mjesečno + PDV
 
 1. POKRETNA NAPRAVA BR. 9 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Pokretna naprava se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3524/1, k.o. Gračani kod autobusne stanice na Mirogoju, površine 8 m2, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, te je namijenjena za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 920,00 kn/mjesečno + PDV)
 
 1. KIOSK BR. 4 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Kiosk se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3501, k.o. Gračani, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, na lokaciji Mirogoj – Rundela, površine 10,08 m2, te je namijenjen za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 1.458,60 kn/mjesečno + PDV
 
 
 1. KIOSK BR. 5 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Kiosk se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3501, k.o. Gračani, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, na lokaciji Mirogoj – Rundela, površine 10,08 m2, te je namijenjen za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 1.458,60 kn/mjesečno + PDV
 
 1. KIOSK BR. 6 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Kiosk se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3501, k.o. Gračani, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, na lokaciji Mirogoj – Rundela, površine 10,08 m2, te je namijenjen za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 1.458,60 kn/mjesečno + PDV
 
 1. KIOSK BR. 7 NAMJENA PROSTORA: TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA /cvijeće, svijeće, suveniri i ostalo/
 • Kiosk se nalazi na zemljištu na kat. čest. br. 3501, k.o. Gračani, u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradska groblja, Aleja Hermana Bollea 27, na lokaciji Mirogoj – Rundela, površine 10,08 m2, te je namijenjen za obavljanje trgovine neprehrambenim proizvodima /cviječe, svijeće, suveniri i ostalo/.
 • Početna zakupnina iznosi 1.458,60 kn/mjesečno + PDV
 
 
OPĆI UVJETI PO JAVNOM POZIVU:
 1. Početni iznos zakupnine utvrđen je za svaki pojedini prostor.
 2. U podnošenju ponude mogu sudjelovati sve uredno registrirane pravne i fizičke osobe državljani RH.
 3. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete po javnom pozivu i ponudi najviši iznos zakupnine.
 4. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati pripadajući PDV, te troškove koji terete prostor (komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, troškove potrošnje vode s odvodnjom i uključenim naknadama, troškove potrošnje električne energije te troškove odvoza komunalnog otpada) prema dostavljenim računima i odluci podružnice Gradska groblja u roku 8 dana od primitka računa.
 5. Ponuditelji su dužni položiti jamčevinu u iznosu trostruke početne mjesečne zakupnine, pozivom na broj HR 00 022016., uz navedeni opis plaćanja: jamčevina za zakup prostora
 6. Svi uvjeti zakupa bit će utvrđeni Ugovorom o zakupu.
 7. Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu imaju osobe navedene u članku 11.,  Odluke o zakupu poslovnog prostora (Sl. glasnik Grada Zagreba 10/12).
 8. Prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju ostvarenog prava prvenstva NE MOŽE SE DATI U PODZAKUP.
 9. Predmetni prostori mogu se pregledati radnim danom od 11,00 – 12,00 sati u dogovoru sa predstavnikom Podružnice, na mob. 091 4581 035 Marijan Korbar.
 10. Ukoliko za jedan od prostora pristignu dvije identične i potpune ponude, s ponuđenim istim iznosom mjesečne zakupnine, takvi ponuditelji će biti pozvani da u zatvorenoj kuverti, u roku 24 sata, dostave nove ponude, koje će u nazočnosti ponuditelja biti  otvorene, te će se na temelju ponuđenog višeg iznosa donijeti odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
PONUDA PO JAVNOM POZIVU MORA SADRŽAVATI:
 • Oznaku i broj prostora za koji se podnosi ponuda;
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu
      odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja,  
      obrtnicu, podatke iz sudskog registra za  pravne osobe, preslik osobne iskaznice     
      ako  je ponuditelj fizička osoba);
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine veći od početnog;
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju
izdaje nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana;
-    ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Zagrebačkog
     holdinga i Grada Zagreba;
 • dokaz o financijskoj stabilnosti BON - 1 i obrazac solventnosti, ne starije od 30 dana;
 • dokaz o uplati jamčevine na žiro-račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica
     Gradska groblja kod Zagrebačke banke d. d. Zagreb, broj  
     HR8023600001400480371,  model i poziv na broj HR00 022016.;
 • izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz
     članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 • OIB ponuditelja i naziv banke za povrat jamčevine;
 
Povjerenstvo neće razmatrati ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava;
-  pravnih osoba koje nisu solventne;
- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva;
 
PREDAJA I OTVARANJE PONUDA
 1. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta po javnom pozivu dostavljaju se na adresu: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Gradska groblja Zagreb, Aleja Hermana  Bollea 27, s obveznom naznakom „NE OTVARATI“. Na omotnici je obavezno navesti NE OTVARAJ JAVNI POZIV 1 – 2017., te obavezno broj prostora na koji se ponuda odnosi /primjer: POKRETNA NAPRAVA br. 8 ili 9, odnosno KIOSK br. 4, 5, 6 ili 7/. Na poleđini mora biti naznačeno puno ime ili naziv, te adresa ponuditelja.  
 2. Rok za dostavu ponude je 19. svibanj (petak) 2017., do 12,00 sati., bez obzira na  način dostave. Ponude se zaprimaju na Urudžbeni zapisnik Gradskih groblja, prizemlje Upravne zgrade na Mirogoju - odjel pravnih poslova.   
 3. Javno otvaranje ponuda biti će u ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine, u 12,00 sati u prostorijama Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnica Gradska groblja, Zagreb, Aleja Hermana Bollea 27. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.
 4. Sve potrebne dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefone: 01 4696 708, 4696 737
 5. O ishodu će ponuditelji biti obaviješteni u pisanom obliku, najkasnije u roku od 15 dana po donošenju Odluke o zakupu.
 6. Na Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se izjaviti prigovor Povjerenstvu za davanje u zakup poslovnoga prostora u roku od 8 dana od dana dostave Zaključka.
 7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana po pozivu sklopiti Ugovor o zakupu, u protivnom, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava sukladno članku 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, na trošak zakupnika. Najpovoljniji ponuditelj je dužan  pri sklapanju ugovora priložiti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini tri mjesečne zakupnine.
 8. Svim ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 10 dana od okončanja postupka izbora. Ako ponuditelj, čija je ponuda najpovoljnija na samom otvaranju ponuda ili kasnije nakon izbora, odustane od sklapanja Ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. Uplaćena jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u zakupninu.
 9. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradska groblja pridržava pravo ne izabrati niti jednog natjecatelja, te pravo poništenja ili djelomičnog poništenja pojedine točke po javnom pozivu,  bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.
Neoznačene ponude neće se zaprimati, a nepravovremeno pristigle i nepotpune  ponude neće se razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju.
Natječaj je objavljen na web stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. http://www.zgh.hr i Podružnice Gradska groblja http://www.gradskagroblja.hr
                
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja